Verhuurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden van Van Summeren Verhuur


Artikel 1: Object van de verzekeringsovereenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires, welke is gesloten tussen Van Summeren verhuur, gevestigd Kouterstraat 11 5345 AR Oss, de in de overeenkomst met name genoemde huurder. 

Artikel 2: Kredietwaardigheid.

Elke met Van Summeren verhuur aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Van Summeren verhuur van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat Van Summeren verhuur in dien nodig informatie betreffende hem opvraagt.

Artikel 3: Duur van de overeenkomst.

1. De huur geschiedt voor bepaalde tijd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Huurprijs per dag.
2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4: Levering en terugbetaling

1. Alle goederen worden door Van Summeren verhuur geleverd. Indien de goederen op de datum van retournering niet beschikbaar zijn, met als gevolg dat de huurtermijn wordt overschreden is de huurder aan Van Summeren verhuur een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijn, onverminderd het recht van Van Summeren verhuur op verdere schadevergoeding.

Artikel 5: Leveringstermijn

Indien Van Summeren verhuur zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Van Summeren Verhuur er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zal de overeengekomen leveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.

Artikel 6: Verplichtingen huurder

1. De huurder is gedurende gehele periode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen. De goederen worden bij aankomst in ons bedrijf gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend.
Bij breuk, manco of niet volledig te verhelpen schade wordt de vervangingswaarde van het artikel in rekening gebracht.
2. De huurder zal de goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken.
3. De huurder dient in een voorkomend geval zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of goedkeuringen. 
4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Summeren verhuur aan een ander te verhuren of anderszins in gebruik te geven tenzij anders is overeengekomen. 
5. De huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde toe te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan. 
Goederen dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd.
6. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d. in tenten te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht. 
7. Versieringen welke in de tent worden opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dienen zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaken.
8. Alle artikelen dienen schoon te worden geretourneerd tenzij anders is overeengekomen.
9. Huurder is verplicht vooraf aan te geven of er waar zich onder het terrein leidingen bevinden.

Artikel 7: Transport

1. Tenzij anders is overeengekomen verzorgt Van Summeren verhuur het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke daarvan heeft Van Summeren verhuur het recht het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder. 
2. De gehuurde goederen dienen op de retourdag om 09.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan, tenzij anders is overeengekomen. Indien de goederen niet in gereedheid zijn gebracht voor transport dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor zijn ontstaan te vergoeden.
Voor artikelen die niet schoon worden geretourneerd wordt 30% van de huurprijs extra in rekening gebracht.

Artikel 8: Weersinvloeden

Van Summeren verhuur behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluiten ter beoordeling van Van Summeren verhuur, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De door Van Summeren verhuur reeds ontvangen bedragen worden terugbetaald, echter er zal geen rente verschuldigd zijn.

Artikel 9: Controle op de staat van de goederen

Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie worden de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 10: Reparatie

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, of door het gebruik van ongeschikte accessoires of enige ander oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 11: Waarborgsom

1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Van Summeren verhuur een door hem vast te stellen waarborgsom te geven. 
2. Van Summeren verhuur behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten voor reparatie/reiniging als in artikel opzegging “opzegging/ontbinding” lid 2 bedoeld. 
3. Van Summeren verhuur is verplicht de waarborgsom bij het beëindigen van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Van Summeren verhuur heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 12: Verzekering

De verhuurartikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd, huurder dient hier voor zelf zorg te dragen.

Artikel 13: Schade en gebreken

1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Van Summeren verhuur te melden. Zonder toestemming van Van Summeren verhuur mag huurder niet tot reparatie overgaan. 
2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Van Summeren verhuur slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. 
3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden. 
4. Van Summeren verhuur is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
5. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van een onvakkundige behandeling, reparatie door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
6. Van Summeren Verhuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld t.a.v. schade a.g.v. het aanbrengen van tentharingen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Van Summeren verhuur in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Van Summeren verhuur ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 15: Mededelingsverplichting huurder

1. Huurder dient Van Summeren verhuur onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Van Summeren verhuur dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt. 
2. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoelt, is de huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 16: Annulering

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Van Summeren verhuur een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. 
De schadeloosstelling bedraagt: 
• Bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum   50% van de totale prijs 
• Bij annulering tot 21 dagen voor de ingangsdatum   75% van de totale prijs 
• Bij annulering tot 10 dagen voor de ingangsdatum   90% van de totale prijs 
• Bij annulering tot 1 dag voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs
De huurder wordt aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 17: Opzegging/ontbinding

1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terug bezorging van de gehuurde goederen bij Van Summeren verhuur. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Van Summeren verhuur bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. 
2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Van Summeren verhuur worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Van Summeren verhuur gerechtig de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. 
3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Van Summeren verhuur bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. 
4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Van Summeren verhuur gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn, tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Van Summeren verhuur op verdere schadevergoeding.

Artikel 18: Vervanging

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Van Summeren verhuur terug te (laten) brengen dient huurder aan Van Summeren verhuur een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 19: Wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor het afsluiten van de overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd staan.

Artikel 20: Retentierecht

Wanneer Van Summeren verhuur goederen van de opdrachtgever onder zicht heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever door die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Van Summeren verhuur heeft dit retentierecht eveneens op eerder overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 21: Betaling

1. De huurprijs wordt door de huurder contant betaald vóór het in ontvangst nemen van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Van Summeren verhuur hiertoe omstandigheden aanwezig acht is hij gerechtigd een aanbetaling dan wel een complete vooruitbetaling te vorderen. 
2. Van Summeren verhuur is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een wettelijke rente  per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum. 
3. Van Summeren verhuur is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om dan de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder de kosten begrepen van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 
4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 150,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten van juridisch advies en bijstand. 
5. Uit het enkele feit dat Van Summeren verhuur zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22: Toepasselijk recht

Op alle door Van Summeren verhuur gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/ of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Van Summeren verhuur, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe bevoegd is.